Oficiální název

Obec Kotvrdovice

Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).
Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Organizační struktura

Orgány obce Kotvrdovice jsou:

  • 13-ti členné Zastupitelstvo obce Kotvrdovice
  • starosta obce

Počet obyvatel k 1. 1. 2015:   898

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout rozpočty zde.

Příspěvková organizace obce:

Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko
Sídlo: Kotvrdovice 124, IČ: 750 237 41,  tel. 516 442 824, e-mail: zs.kotvrdovice@mybox.cz
Ředitelka:  Mgr. Hana Vaňourková

Formuláře a předpisy

Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na ObÚ a nebo stáhnout zde.

Návody na řešení nejrůznějších životních situací
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků ObÚ.

Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
  • Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Jednací řád Zastupitelstva obce Kotvrdovice
  • Obecně závazné vyhlášky

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.