1. Název
Obec Kotvrdovice

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení
Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).
Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

3. Organizační struktura
Orgány obce Kotvrdovice jsou:

 • 13-ti členné Zastupitelstvo obce Kotvrdovice, které je volené v komunálních volbách na období 4 let
 • Starosta obce, který je volen z řad zastupitelů

Orgány zastupitelstva obce:

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Kotvrdovice
Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Kotvrdovice
Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí 14.30 – 17.00 (starosta)
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 15.00 – 17.00

4.4 Telefonní čísla
Obecní úřad: +420 516 442 237
Starosta: +420 607 180 634
Místostarosta: +420 725 391 707

4.5 Adresa internetových stránek
www.kotvrdovice.cz

4.6 Adresa podatelny
Obec Kotvrdovice
Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice

4.7 Elektronická adresa podatelny
info@kotvrdovice.cz

4.8 Datová schránka
ID datové schránky: 2qqa2pn

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 1360050399/0800

6. IČO
00637327

7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00637327

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
Vyhlášky a předpisy
Územní plán

8.2 Rozpočet
Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout rozpočty na internetových stránkách obce zde.

9. Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • osobní podání na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonické podání na tel: +420 516 442 237
 • elektronické podání na mail: info@kotvrdovice.cz
 • elektronické podání prostřednictvím datové schránky: 2qqa2pn
 • elektronické podání prostřednictvím formuláře E-podatelny
 • písemné podání na adresu obecního úřadu: Obec Kotvrdovice, Kotvrdovice 198, 67907 Kotvrdovice

10. Příjem podání a podnětů
Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • osobní podání na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonické podání na tel: +420 516 442 237
 • elektronické podání na mail: info@kotvrdovice.cz
 • elektronické podání prostřednictvím datové schránky: 2qqa2pn
 • elektronické podání prostřednictvím formuláře E-podatelny
 • písemné podání na adresu obecního úřadu: Obec Kotvrdovice, Kotvrdovice 198, 67907 Kotvrdovice

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách.

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. … kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

11.2 Vydané právní předpisy
Platné právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení – naleznete zde. Rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec nemá stanovený sazebník úhrad, informace poskytuje bezúplatně včetně případného tisku. V případě úkonu podléhajícího zákonu č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích se účtuje správní poplatek podle příslušné položky tohoto zákona.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenčních smluv je ke stažení zde.

13.2 Výhradní licence
V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím