Oficiální název
Obec Kotvrdovice

Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).
Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Organizační struktura
Orgány obce Kotvrdovice jsou:

  • 13-ti členné Zastupitelstvo obce Kotvrdovice
  • starosta obce

Kontaktní spojení
Obec Kotvrdovice
Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice
tel,fax: 516 442 237, tel.starosta: 607 180 634
elektronická podatelna email: info@kotvrdovice.cz

Přílohy musí být ve formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, nebo PDF.

email: starosta@kotvrdovice.cz
ID datové schránky: 2qqa2pn
IČ: 00637327
Bankovní spojení: 1360050399/0800
Počet obyvatel k 1. 1. 2015:   898

Úřední hodiny
Pondělí 16.00 – 17.00 – starosta
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 15.00 – 17.00

Funkci pověřence pro obec Kotvrdovice vykonává: Ing. David Lacina, tel. 605 851 345, email: gdpr@dsotisnovsko.cz

Rozpočet v tomto a předchozím roce
Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout rozpočty Zde.

Příspěvková organizace obce:
Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko
Sídlo: Kotvrdovice 124, IČ: 750 237 41,  tel. 516 442 824, e-mail: zs.kotvrdovice@mybox.cz
Ředitelka:  Mgr. Hana Vaňourková


Žádosti a informace
Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře
Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na ObÚ a nebo stáhnout Zde.

Návody na řešení nejrůznějších životních situací
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků ObÚ a nebo Zde je návod, jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod.

Jako určité vodítko pro kontrolu aktuálnosti informačních materiálů ohledně
osobních dokladů mohou posloužit také informace dostupné na webových stránkách
Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/…-642319.aspx, v části
„Související dokumenty“, kde jsou aktuální letáky k problematice vydávání
občanských průkazů a cestovních pasů, kterými lze případné neaktuální informační
materiály nahradit. Aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel jsou
rovněž dostupné na webových stránkách https://www.mvcr.cz/…bcan-naurade-
82997.aspx v části „Související dokumenty“.

Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
  • Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Jednací řád Zastupitelstva obce Kotvrdovice
  • Obecně závazné vyhlášky


Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Seznam organizací