Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Povinné informace

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Povinné informace

Oficiální název
Obec Kotvrdovice

Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Organizační struktura
Orgány obce Kotvrdovice jsou:

  • 13-ti členné Zastupitelstvo obce Kotvrdovice
  • starosta obce

Kontaktní spojení
Obec Kotvrdovice
Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice
tel,fax: 516 442 237, tel.starosta: 607 180 634
email: info@kotvrdovice.cz
email: starosta@kotvrdovice.cz

ID datové schránky: 2qqa2pn

IČ: 00637327

Bankovní spojení: 1360050399/0800

Počet obyvatel k 1. 1. 2015:   898

Úřední hodiny

Pondělí 16.00 – 18.00 – starosta
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 15.00 – 17.00

Funkci pověřence pro obec Kotvrdovice vykonává: Ing. David Lacina, tel. 605 851 345, email: gdpr@dsotisnovsko.cz


    

Rozpočet v tomto a předchozím roce
Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout rozpočty Zde.

Příspěvková organizace obce:

Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko

Sídlo: Kotvrdovice 124, IČ: 750 237 41,  tel. 516 442 824, e-mail: zs.kotvrdovice@mybox.cz

Ředitelka:  Mgr. Hana Vaňourková


Žádosti a informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře
Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na ObÚ a nebo stáhnout Zde.

Návody na řešení nejrůznějších životních situací
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků ObÚ a nebo Zde je návod, jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod.

Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
  • Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Jednací řád Zastupitelstva obce Kotvrdovice
  • Obecně závazné vyhlášky


Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam organizací

Kontaktní informace

Obec Kotvrdovice
679 07 Kotvrdovice 198
okr. Blansko

Tel, fax: 516 442 237
info@kotvrdovice.cz

IČ: 00637327

Úřední hodiny
Pondělí 14:30 - 17:00 (starosta) tel. 607 180 634                                                                                             9:00 - 12:00 (místostarosta)

Úterý 8:00 - 11:00

Středa 15:00 - 17:00

Z fotogalerie
Náhled fotografie

Fotografie z galerie: obec Kotvrdovice

Zastávka Žleb

virtualni-prochazka

Hlášení rozhlasu

11. 2. 2019

Hlášení dne 11. února

zájezd do aquaparku Boskovice 14.2. v 10:00 hod.

přerušení dodávky el. energie 19 a 26. 2. v době od 12:30 - 16:00 hod.

prodej obuvi 12.2. u Jednoty od 8-12:00 hod.

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
15. 2.

Vložen nový dokument na Úřední desku: Pozvánka na ZO dne 25. 2. 2019.

15. 2.

Nový záznam v Novinkách: 33. odpoledne stolních her

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

pasek-cestujeme

czechpoint