První písemná zmínka o naší obci se nachází v zemských deskách z roku 1349. Ale je pravděpodobné, že Kotvrdovice založili již kolem roku 1250 kolonisté povolaní rodem pánů z Ceblovic. Bratři Bohuš a Hartman z Ceblovic, majitelé holštejnského panství, pověřili schopné muže (tzv. lokátory) získáním řady rodin v hustě obydlených krajích rakouského Podunají. Jim pak byla přidělena uprostřed zdejších pralesů půda k postupnému obdělávání a osídlení. Území obce má však dávnější historii. Z bohužel už nedochovaných nálezů kamenných zbraní v „Močidlách“ a „Pod bořím“ je možno usuzovat, že území obce navštěvovali pravěcí lovci sídlící v nedalekých jeskyních v Moravském krasu.

Původní jméno Gottfriedschlag (později Gothfridowitz) dostala ves zřejmě po lokátorovi, který se jmenoval Gottfried. Obec měla řadu pánů. Nejvýznamnějšími byli páni z Holštejna (do r. 1464), rod Gedeonů z Olešničky (1492–1574) a rod Salm- Reifferscheidt z rájeckého panství (1763–1848). Posledním majitelem byl kníže Hugo Karel Eduard Salm-Reifferscheidt.

20. století

Během první světové války byla z obce povolána více než stovka mužů na fronty do Itálie, Francie, Polska a Ruska. 23 z nich ve válce padlo. Za II. světové války byla obec v roce 1944 vysídlena z důvodu zřízení vojenské střelnice. Druhá světová válka si v obci vyžádala 5 obětí. Po II. světové válce byla obec samostatná až do roku 1980, kdy v rámci integrace byla přičleněna do Jedovnic. Po revoluci v roce 1989 a po prvních komunálních volbách v roce 1990 se obec opět osamostatnila.

Kaple Božského Srdce Páně

Podle obecní kroniky se kaple začala stavět v roce 1938 vedle stávající zvoničky a byla dokončena za II. světové války. Slavnostní svěcení proběhlo 30. srpna 1942. Kaple je zasvěcena Božskému Srdci. Stavbu financovali a provedli svépomocí místní občané. Od roku 1980 je oltář obrácen k lidem, původní oltář byl dřevěný a byly v něm dle farní kroniky uloženy ostatky sv. Theodora a sv. Urbana. Od tohoto roku zdobí naši kapli vzácný oltářní obraz od Mikoláše Medka s názvem Božské srdce. Obraz získal od autora dlouholetý jedovnický farář František Vavříček. Významnou úpravou je plastika Božského Srdce na předním průčelí kaple. Plastika byla zhotovena a vysvěcena v červnu 2014 podle návrhu mezinárodně uznávaného umělce Jana Koblasy.

Zdroj: upraveno dle průzkumů Ing. J. Plcha