Vyhláška – Územní plán

Zastupitelstvo obce Kotvrdovice vydává v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE.

Přílohy