Pozvánka na jednání ZO 30. 5. 2022

Vyvěšeno: 19.05.2022
Staženo: 30.05.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Dne: 30. 5. 2022
Místo: Orlovna
Čas: 18:00 hod.

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Kontrola úkolů
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
5) Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
6) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2021
7) Prodej části pozemku p.č. 707/22 dle záměru ze dne 1. 6. 2021
8) Bezúplatný převod pozemků
9) Dohoda o uzavření budoucí darovací smlouvy
10) Zveřejnění záměru pronajmout obecní byt 331
11) Různé
12) Diskuse
13) Usnesení
14) Závěr

Přílohy