Autor: Martin Kovář

Tříkrálová sbírka

V sobotu 8. 1. 2021 od 13:30 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Obcí projde několik skupin koledníků. Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Děkujeme všem, kteří koledníky vlídně přijmou a sbírku podpoří a také samotným koledníkům, kteří nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.

Uzavření Obecního úřadu

Obecní úřad bude od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 uzavřen.

Zaměstnanci OÚ přejí všem občanům klidné vánoční svátky a v roce 2022 hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Rozvrh rytmiky

Od pondělí 6. 9. začíná výuka rytmiky v ZŠ Kotvrdovice

13:00-14:10 – 1. – 3. třída

14:15 – 15:45 – 4. – 5. třída

16:00 – MŠ

Přihlášky je možné podat i na místě.

szus

Zápis do SZUŠ

Místní pobočka Soukromé základní umělecké školy Blansko nabízí od září zájemcům o umělecké vzdělávání výuku v tanečním a hudebním oddělení.

Číst více

Výběr poplatků


Správce místního poplatku OÚ Kotvrdovice  dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 obce Kotvrdovice  oznamuje občanům, že od 1. května 2021 se budou vybírat v naší obci následující poplatky:

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Pro rok 2021  je stanoven poplatek 550,-Kč za osobu nebo nemovitost. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které v tomto roce dosáhnou 10-ti let. Za domácnost může poplatek platit jedna osoba.

Poplatek za psa: OZV č. 1/2019

Poplatek za chov 1 psa je 100,-Kč,  za každého  dalšího také  100,-Kč.  Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let se platí  částka 50,-Kč.

Poplatek za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení: OZV č. 3/2019

Poplatek činí 1 000,-Kč za 1 ks reklamního zařízení.

Poplatek za pronájem obecního pozemku: Nájem je stanoven dle jednotlivých smluv.

Poplatky je možné uhradit převodem částky na bankovní účet č. 1360050399/0800 u Čs. spořitelny, VS= číslo domu popřípadě osobně v hotovosti na obecním úřadě Kotvrdovice.

Poplatky jsou splatné v období od 1. 5. 2021 –  30. 6. 2021.