Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Povinné informace

Obec Kotvrdovice, 679 07 Kotvrdovice 198, okr. Blansko

Povinné informace

Oficiální název
Obec Kotvrdovice

Důvod a způsob založení
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Organizační struktura
Orgány obce Kotvrdovice jsou:

  • 13-ti členné Zastupitelstvo obce Kotvrdovice
  • starosta obce

Kontaktní spojení
Obec Kotvrdovice
Kotvrdovice 198
679 07 Kotvrdovice
tel,fax: 516 442 237, tel.starosta: 724 187 402
email: info@kotvrdovice.cz
email: starosta@kotvrdovice.cz

ID datové schránky: 2qqa2pn

IČ: 00637327

Bankovní spojení: 1360050399/0800

Počet obyvatel k 1. 1. 2015:   898

Úřední hodiny

Pondělí 16.00 – 18.00 – starosta
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 15.00 – 17.00
    

Rozpočet v tomto a předchozím roce
Veškeré dokumenty k rozpočtu obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo je možné stáhnout rozpočty Zde.

Příspěvková organizace obce:

Základní škola a Mateřská škola Kotvrdovice, okres Blansko

Sídlo: Kotvrdovice 124, IČ: 750 237 41,  tel. 516 442 824, e-mail:  zs.kotvrdovice@mybox.cz

Ředitelka:  Jaroslava Hybášková


Žádosti a informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře
Jednotlivé potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na ObÚ a nebo stáhnout Zde.

Návody na řešení nejrůznějších životních situací
Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků ObÚ a nebo Zde je návod, jak postupovat např. při ztrátě občanského průkazu, potřebě ověření podpisu, listiny apod.

Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a povinnost poskytnout informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
  • Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Jednací řád Zastupitelstva obce Kotvrdovice
  • Obecně závazné vyhlášky


Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam organizací

Hlášení rozhlasu

9. 4. 2018

Hlášení dne 9. dubna

Uzavření knihovny dne 13.4.2018

Sběr železného šrotu 14.4.2018

Hasičský bál 28.4.2018, hraje POHODA

Přerušení dodávky el. energie 18.4.2018

Omezený provoz na poště

Vypsat všechna hlášení »

Společenská rubrika
Aktualizace na webu
23. 4.

Nový záznam v Novinkách: Úplná uzavírka Jedovnic 5.-6.5.2018

18. 4.

Nový záznam v Novinkách: Informace pro občany

pasek-detska-skupina

pasek-zs-ms

pasek-knihovna

pasek-spoz

pasek-klub-ceskych-turistu

pasek-letiste

pasek-sdh-hasici

pasek-divadlo-srdcem

pasek-futsal

pasek-fc-rakovec-kotvrdovice

pasek-fotbalistky

czechpoint